REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU INTERNETOWEGO „MIKOŁAJKI RESORT HOTEL & SPA”

 

 • 1. Postanowienia wstępne. Definicje.
 1. Serwis internetowy pod nazwą „MIKOŁAJKI RESORT HOTEL& SPA”, zlokalizowany pod adresem elektronicznym http://mikolajki-resort.pl/, prowadzony i udostępniany jest przez MIKOŁAJKI RESORT-SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI z siedzibą w Jora Wielka, adres: Jora Wielka 54 C, 11-730 Mikołajki, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000521814, nr NIP: 742-224-93-98, jako Administratora.
 2. W ramach Serwisu Administrator świadczy drogą elektroniczną następującą, nieodpłatną usługę Użytkownikom: dostęp dla Użytkowników do treści (w tym utworów) słownych, plastycznych, fotograficznych oraz audiowizualnych przygotowanych przez Administratora i wyświetlanych (odtwarzanych) w ramach stron internetowych stanowiących część Serwisu, a także dostęp przez strony internetowe stanowiące część Serwisu i korzystanie przez Użytkowników z mechanizmów informatycznych przygotowanych przez Administratora,
 3. Poniżej wymienionym terminom, użytym w treści Regulaminu, nadaje się następujące znaczenia:
  1. „Administrator” – MIKOŁAJKI RESORT-SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI z siedzibą w Jora Wielka, adres: Jora Wielka 54 C, 11-730 Mikołajki, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000521814, nr NIP: 742-224-93-98,
  2. „Regulamin” – niniejszy wzorzec umowy pod nazwą „REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO »MIKOŁAJKI RESORT HOTEL& SPA«”, udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej zlokalizowanej pod adresem elektronicznym http://mikolajki-resort.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci, stanowiącej część Serwisu, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie,
  3. „Serwis” – serwis internetowy pod nazwą „MIKOŁAJKI RESORT HOTEL& SPA” zlokalizowany pod adresem elektronicznym http://mikolajki-resort.pl/, prowadzony i udostępniany przez Administratora,
  4. „Użytkownik” – podmiot korzystający z usługi, o której mowa w § 1 ust. 2.

 

 • 2. Zasady korzystania z Serwisu.
 1. Administrator świadczy usługę określoną w § 1 ust. 2 na rzecz Użytkowników, na warunkach określonych w Regulaminie. Inne usługi, o ile są świadczone przez Administratora w ramach Serwisu Użytkownikom, mogą wymagać akceptacji regulaminów odrębnych i świadczone są na warunkach określonych w tych regulaminach odrębnych, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.
 2. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi określonej w § 1 ust. 2 na podstawie Regulaminu dochodzi w momencie rozpoczęcia wyświetlania przez Użytkownika za pomocą systemu teleinformatycznego (urządzenia końcowego), którym się ten Użytkownik posługuje, strony internetowej stanowiącej część Serwisu. Do rozwiązania umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, dochodzi z chwilą zaprzestania wyświetlania przez Użytkownika wszystkich stron internetowych stanowiących część Serwisu za pomocą systemu teleinformatycznego (urządzenia końcowego), którym się ten Użytkownik posługuje.
 3. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6.
 4. Administrator informuje o wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym (urządzeniem końcowym), którym posługuje się Użytkownik: urządzenie zapewniające dostęp do sieci Internet, oraz współpracujące z tym urządzeniem oprogramowanie umożliwające wyświetlanie stron WWW (przeglądarka internetowa).
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 6. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych ze świadczeniem usługi, o której mowa w § 1 ust. 2. Reklamacje należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: rezerwacja@mikolajki-resort.pl, lub listem na adres: Jora Wielka 54C, 11-730 Mikołajki.
 7. Administrator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni. Odpowiedź Administratora na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy podany przez Użytkownika w reklamacji.

 

 • 3. Dane osobowe.
 1. W przypadku korzystania z usługi określonej w § 1 ust. 2, Użytkownik może podać swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do skorzystania z niektórych mechanizmów informatycznych, o których mowa w § 1 ust. 2.
 2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu wykonania usługi określonej w § 1 ust. 2 oraz tylko w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej na to zgody Użytkownika i tylko w zakresie tą zgodą objętym.
 3. Administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) jest MIKOŁAJKI RESORT-SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI z siedzibą w Warszawie, adres: Jora Wielka 54C, 11-730 Mikołajki.
 4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania ich usunięcia. W tym celu Użytkownik może zwrócić się do Administratora na adres poczty elektronicznej: rezerwacja@mikolajki-resort.pl, lub listownie na adres: Jora Wielka 54C, 11-730 Mikołajki.

 

 • 4. Polityka prywatności.
 1. Administrator informuje, że w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usługi określonej w § 1 ust. 2, w systemie teleinformatycznym (urządzeniu końcowym) Użytkownika zapisywane i przechowywane są przez Serwis informacje, które przesyłane (udostępniane) są do Serwisu zwrotnie. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym stanowią tzw. „cookie” – małe zbiory danych informatycznych, pozwalające Serwisowi na rejestrowanie i odczyt przebiegu czynności oraz ostatniego stanu czynności: przeglądania przez Użytkownika stron internetowych w ramach Serwisu, konfigurację wyświetlania stron internetowych w ramach Serwisu, korzystania przez Użytkownika z mechanizmów informatycznych określonych w § 1 ust. 2, w tym mechanizmu uwierzytelniania (logowania). Takie rejestrowanie i odczyt mają na celu umożliwienie wyświetlania stron internetowych Serwisu oraz funkcjonowanie mechanizmów informatycznych Serwisu w sposób dostosowany do potrzeb i preferencji Użytkownika, a także utrzymanie w ramach Serwisu sesji Użytkownika po uwierzytelnieniu (zalogowaniu).
 2. Zapis i przechowywanie w systemie teleinformatycznym (urządzeniu końcowym) Użytkownika oraz udostępnianie Serwisowi informacji, o których mowa w § 4 ust. 1, może być niezbędne do prawidłowego funkcjonowania niektórych mechanizmów informatycznych w ramach Serwisu.
 3. Informacje, o których mowa w § 4 ust. 1 nie zawierają danych osobowych Użytkownika oraz nie pozwalają na identyfikację osoby Użytkownika.
 4. Administrator informuje, że istnieje możliwość określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji wskazanych w § 4 ust. 1 za pomocą funkcji i ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego systemie teleinformatycznym (urządzeniu końcowym), przykładowo: włączanie i wyłączanie obsługi „cookie”, usuwanie „cookie”, blokowanie „cookie”. W kwestii szczegółowych funkcji wykorzystywanego przez Użytkownika oprogramowania (przeglądarki internetowej) w tym zakresie, Użytkownik powinien zapoznać się z dokumentacją dołączoną do tego oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Korzystanie z usługi określonej w § 1 ust. 2 oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na zapis i przechowywanie w systemie teleinformatycznym (urządzeniu końcowym) Użytkownika oraz udostępnianie Serwisowi informacji, o których mowa w § 4 ust. 1, co zostaje potwierdzone wyświetlanym w ramach Serwisu komunikatem, widocznym dla Użytkownika, wraz z następującymi linkami (hiperłączami):
  1. linkiem (hiperłączem) oznaczonym jako „Akceptuję”, dla potrzeb potwierdzenia oświadczenia woli Użytkownika o wyrażeniu zgody na zapis i przechowywanie w systemie teleinformatycznym (urządzeniu końcowym) Użytkownika oraz udostępnianie Serwisowi informacji, o których mowa w § 4 ust. 1,
  2. linkiem (hiperłączem) odsyłającym do Regulaminu.
 6. Użytkownik może wycofać zgodę, o której mowa w § 4 ust. 5, w każdym czasie, w sposób wolny od opłat, poprzez użycie funkcji lub zmianę ustawień wykorzystywanego przez Użytkownika oprogramowania (przeglądarki internetowej) zgodnie z informacją zawartą w § 4 ust. 4, przykładowo: funkcja blokowania „cookie”.

 

 • 5. Postanowienia końcowe.
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. W sprawach nieunormowanych przez regulaminy odrębne, o których mowa w § 2 ust. 1, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie internetowej zlokalizowanej pod adresem elektronicznym http://mikolajki-resort.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci, stanowiącej część Serwisu.
 4. Regulamin może być zmieniany przez Administratora. Regulamin w brzmieniu uwzględniajacym dokonaną zmianę obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie internetowej zlokalizowanej pod adresem elektronicznym http://mikolajki-resort.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci, stanowiącej część Serwisu.
Mikołajki Resort&Spa – Hotel, Mazury

Obróć ekran swojego urządzenia Pokaż wersję mobilną